Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Aina Edīte Balaško saņem Sievietes līderes Atzinības rakstu

Ir grūti iedomāties Latvijas vācu mazākumtautību bez vienmēr klātesošās Ainas Edītes Balaško, tāpēc ļoti priecājamies par Sieviešu sadarbības tīkla piešķirto Sievietes līderes Atzinības rakstu!

[Deutsche Version siehe unten]

Priecājamies kopā ar Latvijas vācu mazākumtautības “mammu” un nepagurstošo dzinēju Ainu Edīti Balaško, kas šomēnes saņēma Sieviešu sadarbības tīkla Sievietes līderes Atzinības rakstu. Sievietes līderes Latvijā atzīmē un apbalvo kopš 1997. gada, savukārt kopš 2002. gada Sievietes līderes balvu pasniedz Sieviešu sadarbības tīkls kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību tām sievietēm, kuru pašaizliedzīgais darbs un iesaiste ir izpelnījušies īpašu atzinību un palīdzējuši Latvijas sabiedrībai attīstīties visdažādākajās jomās. Šogad balvas pasniedza sievietēm par ieguldījumu vardarbības novēršanā, atbalstu Ukrainai un darbību integrācijas jomā.

Aina Edīte Balaško savu profesionālo ceļu sāka medicīnā kā ārste Kandavas slimnīcā un vēlāk Dubultu Rakstnieku jaunrades namā, taču turpmāk tas vedis citā virzienā – Tieslietu ministrijā Aina bija Nacionālo lietu nodaļas vadītāja, vēlāk vadīja Naturalizācijas pārvaldes Mazākumtautību lietu nodaļu un bija Mazākumtautību lietu eksperte. Taču līdzās algotajam darbam Ainai Edītei Balaško ir ļoti nozīmīga loma gan vācu mazākumtautību biedrību izveidē un attīstībā, gan Latvijas Vācu savienības dibināšanā un darbībā. Tas, ka skaitliski nelielā vācu mazākumtautība Latvijā ir tik labi organizēta un aktīva, lielā mērā ir tieši Ainas nopelns. Aina ir nepagurstoši kopusi draudzības un sadarbības iespējas gan Latvijā, gan ārvalstīs, attīstījusi vācu mazākumtautību biedrības un nodevusi ļoti daudz pieredzes jaunajai paaudzei. Turklāt Aina vienmēr ir iestājusies par visu Latvijas mazākumtautību kultūras dzīvi un mazākumtautībām nepieciešamo tiesisko un finansiālo atbalstu.

Atzīstot un novērtējot Ainas Edītes Balaško paveikto, viņa jau līdz šim saņēmusi dažādus apbalvojumus. Kā svarīgākos minēsim Ukrainas un Polijas valdības apbalvojumu, LR Tieslietu ministrijas un Naturalizācijas pārvaldes III pakāpes atzinības rakstu, Etniskās saskaņas balvu, Sorosa fonda – Latvija prēmiju, LR Ministru kabineta Atzinības rakstu un 2021. gadā LR Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu mazākumtautību kultūras mantojuma saglabāšanā un saliedētas sabiedrības veidošanā.

Vēl daudz varētu rakstīt gan par Ainas Edītes Balaško profesionālajiem sasniegumiem, gan personības šarmu un spēju katram viņas klātbūtnē ļaut justies mazliet labākam un spējīgākam. “Aina Edīte Balaško viennozīmīgi ir apbrīnas un dziļas cieņas vērta personība, kas ar savu neizsīkstošo, dzirkstelei līdzīgo spilgti liesmojošo enerģiju un kā profesionālo, tā radošo darbību motivē un iedvesmo citus darīt vairāk, nekā tas ir šķitis iespējams viņiem pašiem. Šīs kvalitātes un nopietnais, vērienīgais un daudzšķautņainais darbs, kuru viņa ar aizrautību un mīlestību veikusi mūža garumā un nepagurusi turpina līdz šim pašam brīdim, padara Ainu Edīti Balaško par izcilu kandidāti Sievietes līderes balvai 2023.” – citāts no pieteikuma apbalvojumam, kas lielisko raksturo mūsu visu mīļo Ainu.

Vēlreiz mīļi sveicam un novēlam vēl ilgi un koši mirdzēt Latvijas vācu mazākumtautības – un ne tikai – kopienā!


Aina Edīte Balaško erhielt die Ehrenurkunde für „Female Leader”

Aina Edīte Balaško ist aus der deutschen Minderheit in Lettland kaum wegzudenken. Gemeinsam mit Aina freuen wir uns sehr über die Ehrenurkunde für „Female Leader”, die vom „Netzwerk für Frauenkooperationen“ verliehen wurde.

Wir freuen uns gemeinsam mit der „Mutter“ der deutschen Minderheit in Lettland und werden Aina Edīte Balaško, die im Juni dieses Jahres die Ehrenurkunde für „Female Leader” vom „Netzwerk für Frauenkooperationen“ erhalten hat, weiter unermüdlich unterstützen! Seit 1997 werden weibliche Führungskräfte in Lettland gefeiert und ausgezeichnet. Seit 2002 verleiht das „Netzwerk für Frauenkooperationen“ gemeinsam mit dem „Verband der Kommunalverwaltungen in Lettland“ den „Female Leader Award“ an Frauen, deren größtenteils unbezahlte Arbeit und Engagement besondere Anerkennung gefunden und zur Entwicklung der lettischen Gesellschaft in verschiedenen Bereichen beigetragen haben. In diesem Jahr wurden Frauen für ihren Beitrag zur Gewaltprävention, zur Unterstützung der Ukraine sowie für ihre Aktivitäten im Bereich Integration ausgezeichnet.

Aina Edīte Balaško begann ihre berufliche Laufbahn in der Medizin als Ärztin im Krankenhaus Kandava und dann im Haus für Schriftsteller Dubulti. Später schlug sie jedoch einen anderen Weg ein: Im Justizministerium war Aina Leiterin der Abteilung für nationale Angelegenheiten, später auch Leiterin der Einbürgerungsabteilung für Angelegenheiten von Minderheiten und Expertin für Angelegenheiten von Minderheiten. Neben ihrer bezahlten Arbeit spielt Aina Edīte Balaško jedoch eine sehr wichtige Rolle sowohl bei der Bildung und Entwicklung der deutschen Minderheitenvereine als auch bei der Gründung und Entwicklung des Verbandes der Deutschen in Lettland. Dass die zahlenmäßig kleine deutsche Minderheit in Lettland so gut organisiert und aktiv in die Projektarbeit eingebunden ist, ist maßgeblich Aina zu verdanken. Aina förderte unermüdlich Möglichkeiten für Freundschaft und Zusammenarbeit sowohl in Lettland als auch im Ausland, pflegte und entwickelte deutsche Minderheitenvereine und gab ihre große Erfahrung an die neue Generation weiter. Doch nicht nur die deutsche Minderheit entwickelte sich unter der Schirmherrschaft von Aina Balaško. Aina setzte sich stets für die Entwicklung des kulturellen Lebens aller Minderheiten in Lettland sowie für die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen ein, die die Minderheiten brauchten.

In Anerkennung und Würdigung ihrer Leistungen hat Aina Edīte Balaško schon verschiedene Auszeichnungen erhalten. Die wichtigsten von denen sind die Auszeichnungen der Regierung der Ukraine und Polens, die Ehrenurkunde des III. Grades des Justizministeriums und des Einbürgerungsamtes der Republik Lettland, der Preis für ethnische Harmonie, die Prämie der Soros-Stiftung Lettland, die Ehrenurkunde des Ministerkabinetts der Republik Lettland und im Jahr 2021 die Ehrenurkunde des Kulturministeriums der Republik Lettland für den lebenslangen Beitrag zur Bewahrung des kulturellen Erbes von Minderheiten und zum Aufbau einer solidarischen Gesellschaft.

Über die beruflichen Leistungen von Aina Edīte Balaško, den Charme ihrer Persönlichkeit und ihre Fähigkeit, jedem in ihrer Anwesenheit das Gefühl zu geben, ein wenig besser und leistungsfähiger zu sein, könnte noch viel mehr geschrieben werden. „Aina Edīte Balaško ist sicherlich eine Person, die allgemeine Bewunderung und tiefen Respekt verdient, und die mit ihrer unerschöpflich funkelnden, hellen, feurigen Energie und ihrer beruflichen und kreativen Tätigkeit andere dazu motiviert und inspiriert, mehr zu tun, als sie für möglich gehalten hätten. Diese Eigenschaften sowie die ernsthafte, ehrgeizige und vielfältige Arbeit, die sie ihr ganzes Leben lang mit Leidenschaft und Liebe geleistet hat und bisher unermüdlich fortsetzt, machen Aina Edīte Balaško zu einer hervorragenden Kandidatin für den Female Leader Award 2023.“ – ein Zitat aus der Bewerbung um die Auszeichnung, das unsere geliebte Aina perfekt beschreibt.

Wir gratulieren noch einmal herzlich und wünschen den deutschen Minderheiten in Lettland, dass sie noch lange strahlen, aber nicht nur in der Gemeinschaft!