Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Apmācības Baltijas valstu vācu mazākumtautību biedrību vadītājiem

No 11. līdz 13. maijam Klaipēdā notiks Baltijas vācu mazākumtautību biedrību vadītāju apmācība, kurā piedalīsies arī Vācijas Iekšlietu ministrijas un sadarbības partneru pārstāvji.

Simona Daha tikšanās centrs Klaipēdā

[Deutsche Version siehe unten]

Jau pavisam drīz Simona Daha tikšanās centrā Klaipēdā tiksies Baltijas valstu vācu mazākumtautību biedrību līderi un vadītāji un Vācijas Iekšlietu ministrijas un citu institūciju pārstāvji, gan lai pārrunātu paveikto un uzklausītu cits citu, gan lai padziļinātu zināšanas projektu īstenošanā un iepazītos ar jaunākajām izmaiņām, kas saistītas ar projektu darbu.

Baltijas vācu mazākumtautību darbībā dažādu — gan Latvijas, gan Vācijas valsts un nevalstiskā sektora — institūciju un fondu finansiāls atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Protams, bez biedru aktīvas un pašaizliedzīgas darbības nebūtu daudzo pasākumu un notikumu, par kuriem cenšamies jūs informēt, tomēr arī finansiāls atbalsts ir viens no izšķirīgiem priekšnosacījumiem aktīvai biedrību darbībai.

Ko īsti nozīmē — īstenot projektu? Vēl ilgi pirms kaut kas vispār varēja notikt, kādam no biedrības vai LVS bija radusies iecere par konkrētu pasākumu. Tas tika izplānots līdz vissīkākajai detaļai, tika apsvērts, kura no institūcijām varētu būt ieinteresēta to atbalstīt, tika uzrakstīts projekta pieteikums, ļoti iespējams, tika veiktas neskaitāmas izmaiņas un labojumi, tika aplēsti izdevumi un sagatavota precīza tāme… un gūts milzu prieks un gandarījums, saņemot pozitīvu atbildi! Projekts vēl ne tuvu nav īstenots, taču jau ir paveikts liels darbs. Pēc tam, kad ir saņemts apstiprinājums par finansiālu atbalstu, sākas pasākuma vai kāda cita formāta notikuma sagatavošana un īstenošana. Tiek organizēta projekta komanda, aicināti apmeklētāji, mākslinieki — kas nu kurā gadījumā ir nepieciešams veiksmīgai iecerētā īstenošanai —, bet tad, kad viss veiksmīgi aizvadīts un gribas gandarījumā atvilkt elpu, nākas ķerties pie ne mazāk svarīgas projekta fāzes — izvērtēšanas un atskaišu iesniegšanas. Tas ir skrupulozs darbs, gan kvalitatīvi un kvantitatīvi izvērtējot paveikto, gan atskaitoties par katru izlietoto eiro. 

Līdzīgi kā citās jomās, arī projektu īstenošanā regulāri mainās prasības gan iesniegumu, gan atskaišu sagatavošanai. Lai sekmīgāk tiktu galā ar šo no vienas puses neredzamo, no otras — nenovērtējami svarīgo darbu, Klaipēdā tiek organizēts vairāku dienu apmācību seminārs Baltijas vācu mazākumtautību līderiem. Seminārs ir brīnišķīga iespēja ne tikai klātienē tikties ar projektu atbalstītājiem (Vācijas Iekšlietu ministrijas un citu sadarbības organizāciju pārstāvjiem) un tādējādi iepazīties ar jaunākajām prasībām projektu darbā, bet arī satikties ar kolēģiem, pārrunāt labās prakses piemērus, kā arī, iespējams, kopīgi domāt par jauniem starpnacionāliem projektiem.

Esam ļoti priecīgi, ka šāda veida tikšanās nu jau ir izvērtušās par tradīciju. Tās aizsākās 2020. gadā, kad pandēmijas aizliegumu ēnā notika tiešsaistes apmācības. 2021. gadā dalībnieki jau varēja tikties Rīgā, kur XX vācu mazākumtautību foruma ietvaros tika iekļauta projektu apmācība. Ceram, ka šā gada tikšanās Klaipēdā ir vēl viens solis, kas turpina iesākto. To, ka šādas apmācības ir ļoti nepieciešamas, apliecina arī dalībnieku atsauksmes un vēlme piedalīties atkal un atkal.

Apmācību dalībnieki Rīgā 2021. gadā

Par šādu pasākumu nepieciešamību esam pārliecinājušies arī Latvijas mērogā, tāpēc jau vairākus gadus visu biedrību pārstāvji tiek aicināti uz dažu dienu tikšanos vasarā, lai pārrunātu paveikto un plānoto, lai iepazītos ar aktualitātēm projektu iesniegšanas kārtībā un — ne mazāk svarīgi — lai iedvesmotu un motivētu cits citu. Arī šogad vasaras otrajā pusē tiksimies projektu plānošanas seminārā! Projektu darbs ir kā aisbergs — pats notikums vai pasākums ir tikai aisberga redzamā daļa, bet, lai viss varētu noritēt, ir paveikts krietni lielāks un daudziem neredzams darbs. Liels, liels paldies visiem šā neredzamā darba veicējiem! Un mīļš aicinājums ikvienam, kam ir idejas, ieceres vai vēlmes, nenobīties no aisberga neredzamās daļas un iesaistīties šajā aizraujošajā piedzīvojumā — sava projekta īstenošanā! LVS vienmēr būs priecīga atbalstīt jūs ar padomiem un informāciju, palīdzēt atrast sadarbības partnerus vai sniegt citu nepieciešamo palīdzību projekta īstenošanai!


Schulung für Vereinsleiter der deutschen Minderheiten im Baltikum

Vom 11. bis 13. Mai findet in Klaipėda eine Schulung für Vereinsleiter der deutschen Minderheiten im Baltikum, an der auch Vertreter des Bundesministeriums des Innern und für Heimat und anderer Organisationen teilnehmen.

Demnächst, vom 11. bis 13. Mai, treffen sich im Simon-Dach- Begegnungszentrum in Klaipeda Vereinsvorsitzende und Vereinsleiter der deutschen Minderheiten im Baltikum sowie Vertreter des Bundesministeriums des Innern und für Heimat und anderer Organisationen, um über das Erreichte zu diskutieren und einander zuzuhören sowie das Wissen vorwiegend in der Projektdurchführung stärker zu vertiefen und sich mit den neuesten Entwicklungen rund um die Projektarbeit vertraut zu machen.

Bei den Aktivitäten der deutschbaltischen Minderheit ist die finanzielle Unterstützung diverser staatlicher und nicht staatlicher Organisationen und Akteure wie Stiftungen in Lettland als auch in Deutschland sehr wichtig. Ohne die aktive und selbstlose Tätigkeit von Mitgliedern würde es natürlich all diese zahlreichen Veranstaltungen und Ereignisse nicht geben, über die wir Sie zu informieren versuchen. Aber auch die finanzielle Unterstützung ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für die die aktive Tätigkeit von Vereinen.

Doch was bedeutet es eigentlich, ein Projekt umzusetzen? Lange bevor überhaupt etwas passieren kann, hat sich jemand aus dem Verein oder dem VDL schon Gedanken über eine bestimmte Veranstaltung gemacht, sie bis ins kleinste Detail geplant, herausgefunden, welche der Organisationen an einer Unterstützung interessiert sein könnte, einen Projektantrag geschrieben, sehr wahrscheinlich Änderungen und notwendige Korrekturen vorgenommen, die Kosten im Vorhinein auf den Cent genau kalkuliert  und sich über eine positive Rückmeldung gefreut. Es wird eine große Arbeit geleistet, aber selbst in dieser Phase ist das Projekt noch nicht fertig. Nach Erhalt der Zusage für eine finanzielle Unterstützung des Projekts beginnen Vorbereitungs- und Durchführungsarbeiten. Ein Projektteam wird organisiert, Besucher und Künstler werden eingeladen – was auch immer für die erfolgreiche Umsetzung des Plans notwendig ist. Und anschließend, wenn alles erfolgreich abgeschlossen ist und man sich entspannen möchte, muss man zu einer ebenso wichtigen Phase des Projekts übergehen – der Projektbewertung und -berichterstattung. Das ist eine mühsame Arbeit, die geleistete Arbeit qualitativ und quantitativ zu bewerten und für jeden ausgegebenen Euro zu berichten.

Wie in anderen Bereichen ändern sich regelmäßig Anforderungen an die Erstellung von Anhängen und Berichten bei der Durchführung von Projekten. Um diese einerseits unsichtbare, andererseits unschätzbare Arbeit erfolgreicher zu bewältigen, wird in Klaipeda ein mehrtägiges Schulungsseminar für Leiter der deutschbaltischen Minderheiten organisiert. Das Seminar ist eine hervorragende Gelegenheit, sich nicht nur persönlich mit Projektunterstützern (Vertretern des Bundesministeriums des Innern und für Heimat und anderer kooperierender Organisationen) zu treffen und sich so mit den neuesten Anforderungen in der Projektarbeit vertraut zu machen, sondern sich auch mit Kollegen zu treffen, gute Praxis-Beispiele zu diskutieren und vielleicht auch gemeinsam über neue internationale Projekte nachzudenken.

Wir freuen uns sehr, dass diese Art von Treffen mittlerweile zu einer Tradition geworden ist, die im Jahr 2020 begann, als Online-Schulungen im Schatten von Corona-Verboten stattfanden. 2021 konnten sich die Teilnehmer in Riga treffen, wo im Rahmen des “20. Forums der deutschen Minderheit“ eine Schulung zu Projektmanagement inklusive war. Daher hoffen wir, dass beim diesjährigen Treffen in Klaipeda ein weiterer Schritt nach vorne gemacht wird. Dass solche Schulungen sehr notwendig sind, bestätigen auch Rückmeldungen und die Bereitschaft von Teilnehmern, immer wieder mitzumachen.

Wir sind auch von der Notwendigkeit solcher Veranstaltungen für Vertreter der deutschen Minderheiten in Lettland überzeugt, deshalb werden Vertreter aller Vereine seit mehreren Jahren in Folge zu einem mehrtägigen Treffen im Sommer eingeladen, um Projektarbeiten – sowohl abgeschlossene als auch geplante –  zu besprechen sowie sich mit aktuellen Ereignissen in der Reihenfolge der Projekteinreichung vertraut zu machen. Und nicht zuletzt, einander zu inspirieren und zu motivieren. Auch in diesem Jahr, in der zweiten Sommerhälfte, sehen wir uns wieder beim Seminar zu Projektmanagement.

Die Arbeit an einem Projekt ist wie ein Schleier – die Veranstaltung selbst ist ihr sichtbarer Teil, aber damit sie stattfinden kann, wird eine viel größere, unsichtbare Arbeit geleistet. Herzlichen Dank an alle, die sich für diese unsichtbare Arbeit einsetzt! Und herzliche Einladung an alle, die Ideen, Pläne oder Wünsche haben sowie keine Angst vor dem unsichtbaren Teil des Eisbergs haben, sich auf dieses spannende Abenteuer einzulassen, um ihr Projekt umzusetzen. Der VDL unterstützt Sie jederzeit gerne mit Beratung, Informationen, Hilfe bei der Suche nach Kooperationspartnern oder anderen notwendigen Hilfestellungen zur Umsetzung von Projekten!