Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Aprīļa notikumu apskats ar Guntu Ruško

Par ko aprīlī Latvijas Radio 4 stāstīja Gunta Ruško? Aicinām visus sekot līdzi vācu mazākumtautību raidījumam un ieskatam iezīmējam daļu no tēmām un notikumiem.

[Deutsche Version siehe unten]

Latvijas Radio 4 ar mums labi zināmo Guntu Ruško un Latvijas Vācu savienība kā vienmēr sadarbojas ikmēneša epizodes radīšanā, lai iepazīstinātu plašāku auditoriju gan ar notikumiem vācu biedrībās, gan aktivitātēm, kas saistītas ar vācu mazākumtautību vai vācu tematiku ārpus biedrību darba. Tā kā ne visiem vienmēr ir laiks noklausīties raidījumu, vēlamies arī mūsu lasītājus īsi informēt par raidījuma saturu.

Aprīļa raidījums, atskatoties uz aizvadītajām Lieldienām, sākās ar vācu Lieldienu dziesmām. Turpinājumā sekoja Vācijas vēstnieka Latvijā Kristiāna Helta vizītes Daugavpilī un Rēzeknē apskats. Jau kopš 2008. gada Vācija ir izveidojusi īpašu sadarbības programmu skolām, kurās iespējams apgūt vācu valodu. Šajā vizītē vēstnieks viesojās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā, kura piedalās programmā, un pagarināja sadarbības līgumu vēl uz trim gadiem. Vēstnieks apmeklēja arī Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu un kultūras centru Gors. Raidījumā tika apspriesta arī Ēnu diena Vācijas vēstniecībā Rīgā.

Turpinājumā — atskats uz skaistu pasākumu martā, ko rīkoja pianists un muzikalogs Rafi Haradžanjans par godu ievērojamā vācu dzejnieka Heinriha Heines 225. gadu jubilejai. Pasākums notika Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijā un pulcināja gan jau zināmas, gan uzlecošās mūzikas un literatūras zvaigznes. Koncerta apmeklētāji tika iepazīstināti ar Heines daiļradi gan muzikāli, gan lasījumu veidā. Programmas daudzpusību atspoguļoja arī pasākuma valodas — latviešu, vācu un krievu. Labi apmeklētais pasākums ir apliecinājums tam, ka arī šodien cilvēki ir gatavi ieklausīties augstvērtīgā kultūras piedāvājumā un tieši kultūra var kļūt par sabiedrību vienojošo elementu.

Viens no spilgtākajiem aprīļa notikumiem bija bērnu un jauniešu deju ansambļa no Noienhāgenas baletskolas viesošanās Rīgā, lai piedalītos XIII Starptautiskajā deju olimpiādē. Noienhāgenas deju ansamblis Rīgā viesojās jau sesto reizi. Līdztekus saspringtajai deju olimpiādes programmai ansambļa dalībnieki paguva paviesoties Skolēnu pilī, kur bija patiesi pārsteigti par ļoti plašo nodarbību un pulciņu programmu, kas pieejama Rīgas bērniem, kā arī apguva dažus latviešu tautas deju soļus. Īpaši interesanta pieredze bija tikšanās ar Rīgas bērnu deju grupu, kā arī viesošanās skolā, kur latviešu skolēni pārsteidza vācu viesus ar savām labajām vācu valodas prasmēm. Noienhāgenas baletskolas pārstāvji tikās arī ar LVS delegāciju un noslēgumā uzaicināja Skolēnu pils un LVS pārstāvjus paviesoties Berlīnē.    

Šie bija nozīmīgākie notikumi, ar kuriem tikām iepazīstināti aprīļa raidījumā. Ja kāds no tiem jūs ir ieinteresējis, aicinām noklausīties visu raidījumu, kas ir pieejams LR4 arhīvā (17. aprīlī 20.15):

https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=17&m=4&y=2023&d2=&m2=&y2=&channel=4&keyword=

Patīkamu klausīšanos!


Überblick über die Ereignisse im April mit Guntra Ruško

Worüber spricht Guntra Ruško im April im „Lettischen Radio 4”? Wir laden alle ein, das Programm der deutschen Minderheit zu verfolgen und sich über einige Themen und Veranstaltungen zu informieren.

Das „Lettische Radio 4“ in Zusammenarbeit mit der uns bekannten Guntra Ruško und dem „Verband der Deutschen in Lettland“ produziert wie immer eine monatliche Radiosendung, um ein breiteres Publikum mit Veranstaltungen in den deutschen Vereinen sowie mit Aktivitäten im Zusammenhang mit der deutschen Minderheit oder deutschen Themen außerhalb der Vereinstätigkeit bekannt zu machen. Da nicht immer alle Zeit haben, sich eine Sendung anzuhören, möchten wir unsere Zuhörer kurz über die Inhalte der Sendung informieren.

Das April-Programm, das auf vergangenes Ostern zurückblickt, startet mit deutschen Osterliedern. Anschließend folgt ein Rückblick auf den Besuch des deutschen Botschafters in Lettland, Christian Heldt, in Daugavpils und Rēzekne. Bereits 2008 entwickelte Deutschland ein spezielles Kooperationsprogramm für Schulen, an denen es möglich ist, Deutsch zu lernen. Während seines Besuchs besuchte der Botschafter das „1. Staatliche Gymnasium Rēzekne“, das an diesem Programm teilnimmt, und verlängerte die Kooperationsvereinbarung für die nächsten 3 Jahre. Es wurden auch die „Technische Universität Rēzekne“ und das „Kulturzentrum Gors“ besucht. Auch in der Sendung erfahren Sie mehr über den „Tag der Schatten“ in der „Deutschen Botschaft Riga“.

Nicht unerwähnt wollen wir die Veranstaltungen im März lassen, die der Pianist und Musikwissenschaftler Rafi Haradžanjans anlässlich des 225. Geburtstags des hervorragenden deutschen Dichters Heinrich Heine organisiert hat. Die Veranstaltung fand im „Verband der Nationalen Kulturgesellschaften in Lettland von Ita Kozakeviča“ statt, an der bekannte sowie aufstrebende Stars in Musik und Literatur teilnahmen. Die Konzertbesucher wurden sowohl musikalisch als auch in Form der Buchlesung an Heines Werke herangeführt. Die Vielseitigkeit des Programms spiegelte sich auch in den Sprachen der Veranstaltung – Lettisch, Deutsch und Russisch – wider. Die gut besuchte Veranstaltung ist ein Beweis dafür, dass die Menschen auch heute bereit sind, ein hochwertiges kulturelles Angebot anzunehmen und darauf zu hören, dass Kultur zum verbindenden Element der Gesellschaft werden kann.

Eines der hellsten Ereignisse im April war der Besuch des Kinder- und Jugendtanzensembles der „Ballettschule Neuenhagen“ in Riga, zur Teilnahme an der „13. Internationalen Tanzolympiade“. Bereits zum sechsten Mal war das „Tanzensemble Neuenhagen“ zu Gast in Riga.

Neben dem reichhaltigen Programm der Tanzolympiade gelang es den Ensemblemitgliedern, den „Schüler-Palast“ zu besuchen, wo sie angenehm überrascht von dem sehr breiten Programm an Kursen und außerschulischen Bildungsangeboten waren, die den Kindern von Riga zur Verfügung stehen, sowie die Schritte einiger lettischer Volkstänze zu lernen. Besonders interessant waren das Treffen mit dem Rigaer Kindertanzensemble und der Besuch einer Schule, wo lettische Schüler die deutschen Gäste mit ihren guten Deutschkenntnissen überraschten. Auch die Vertreter der „Ballettschule Neuenhagen“ trafen sich mit der VDL-Delegation und luden abschließend die Vertreter des „Schüler-Palasts“ und des VDL zu einem Besuch nach Berlin ein.

Das waren die wichtigsten Ereignisse, die uns im April-Programm vorgestellt wurden. Bei Interesse laden wir Sie ein, sich das gesamte Programm anzuhören, das Sie im Archiv des „Radios 4“ finden (17. April, 20:15):

https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=17&m=4&y=2023&d2=&m2=&y2=&channel=4&keyword=

Viel Spaß beim Zuhören!