Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Bagāta diena ansamblim “Windau”

Ventspils Vācu kultūras biedrības ansamblis “Windau” viesojās Jūrkalnes rehabilitācijas centrā “Saulgoži”. Kā ansamblis tur nokļuva un kāds izvēsās šis brauciens, par to vairāk stāsta biedrības vadītāja Māra Kraule.

[Deutsche Version siehe unten]

Katra diena sniedz ko jaunu, ja vien uz mirkli izejam no ierastā ritma. Tās ir jaunas iepazīšanās, tikšanās un iespaidi. Emocijām un iespaidiem bagātu dienu piedzīvoja Ventspils Vācu kultūras biedrības ansambļa Windau dalībnieces

Šī gada februārī Ventspils Vācu kultūras biedrības dalībniece Milda Antrope nosvinēja savu 100 gadu jubileju, taču drīz vien pēc tās saslima, un viņai bija nepieciešama sociālā aprūpe. Antropes kundze nonāca rehabilitācijas centrā “Saulgoži” Jūrkalnē. Ventspils Vācu kultūras biedrības ansambļa “Windau” dalībnieces apsolīja sociālajai darbiniecei Mairai Briedei aizbraukt uz Jūrkalni un sniegt koncertu pansionāta iemītniekiem, lai īpaši sveiktu Antropes kundzi ar viņas mīļāko dziesmu “So ein Tag”.

Ne vienmēr visas idejas var realizēt. Antropes kundze aizgāja mūžības ceļos, un ansambļa sveiciens viņai izpalika. Tomēr dalībnieces nolēma izpildīt doto solījumu, devās uz Jūrkalni un iepriecināja rehabilitācijas centra iemītniekus ar skanīgām vācu dziesmām. Pieminot Antropes kundzi, izskanēja viņai veltītā dziesma.

Sociālā darbiniece Maira Briede palūdza dziedātājas nelielu izklaides mirkli aiznest arī fonda “Cilvēks Cilvēkam” ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes iemītniekiem. Šis pansionāts atrodas Upesmuižas parka teritorijā Pāvilostā. Pāvilosta ir Mairas Briedes dzimtā pilsēta, un jau 27 gadus viņa kopā ar kolēģiem gādā par cilvēkiem, kam nepieciešama sociālā aprūpe. Par sevi Maira saka, ka viņai esot maģistra grāds sociālajā darbā, ko viņa darot no sirds, vēl līdzi pieķerot medicīnu, kas ir mīlestība – viscēlākais no visiem arodiem.

Ar patiesu cieņu un pateicību var runāt par Mairu un viņas  darbiniekiem, par viņu grūto darbu, kur ik uz soļa jaušamas rūpes par ikvienu, kam nākas atlikušās dzīves dienas  vadīt šajās rehabilitācijas iestādēs. Klientu diagnozes ir ļoti dažādas, lielākoties tās ir smagas slimības, kas neļauj dzīvot patstāvīgi. Tuvinieki var būt mierīgi, jo viņu mīļie šeit ir drošās rokās, ir labi pabaroti, aprūpēti un samīļoti. Aprūpētāju iejūtība un labestība tur sajūtama ik uz soļa, Jūrkalnē var uzņemt 70 klientus, Pavilostā – 40, brīvu vietu šajās iestādēs nav.

Klausītāji priecājās par “Windau” sniegumu un aicināja kolektīvu atbraukt un viņus iepriecināt vēl. Savukārt ansambļa dalībnieces iepazina vidi, ar kādu ikdienā nesaskaras, un noteikti atradīs laiku, lai atsauktos šādam aicinājumam, lai bagātinātu ne tikai savus klausītājus, bet arī sevi, jo dots devējam atdodas.

Tieši šajā svētdienā Pāvilostā norisinājās Austeru festivāls. Maira ieteica to ne tikai apmeklēt, bet arī pagaršot neierastās jūras veltes. Secinājums viens – austeres ir garšīgas! Ansambļa dalībnieces ar saviem vācu tērpiem piesaistīja festivāla apmeklētāju uzmanību, un… vācu dziesmas izskanēja arī jūras krastā!

Sagatavoja: Māra Kraule


Ein ereignisvoller Tag für das Gesangsensemble „Windau“

Das Gesangsensemble „Windau“ des Deutschen Vereins Ventspils besuchte das Rehabilitationszentrum „Saulgoži“ in Jūrkalne. Warum das Ensemble dort zu Gast war und wie schön diese Reise war, erzählt Māra Kraule, Leiterin des Vereins Ventspils, mehr darüber.

Jeder Tag bringt uns etwas Neues, wenn wir uns für eine Weile von der Alltagsroutine abschalten. Das können neue Bekanntschaften, Begegnungen und Eindrücke sein. Die Mitglieder des Ensembles „Windau“ des Deutschen Kulturvereins Ventspils erlebten einen Tag voller Emotionen und Eindrücke.

Im Februar dieses Jahres feierte Milda Antrope, Mitglied des Deutschen Kulturvereins Ventspils, ihr 100-jähriges Jubiläum, doch bald darauf wurde sie krank und brauchte soziale Betreuung. Deshalb wurde Frau Antrope ins Rehabilitationszentrum „Saulgoži“  in Jūrkalne gebracht. Die Mitglieder des Gesangsensembles „Windau“ des Deutschen Kulturvereins Ventspils versprachen der Sozialarbeiterin Maira Briede, noch einmal nach Jūrkalne zu kommen und den Einwohnern des Pflegeheims ein Konzert zu geben, um Frau Antrope mit ihrem Lieblingslied „So ein Tag“ besonders zu begrüßen.

Nicht immer lassen sich alle Ideen verwirklichen, Frau Antrope ist verstorben und verpasste die Begrüßung des Ensembles. Die Mitglieder des Gesangsensembles „Windau“ des Deutschen Kulturvereins Ventspils beschlossen, ihr Versprechen zu erfüllen. Sie machten sich auf den Weg nach Jūrkalne und erfreuten die Teilnehmer des Rehabilitationszentrums „Saulgoži“ mit klangvollen deutschen Liedern, und zum Gedenken an Frau Antrope wurde ein ihr gewidmetes Lied gesungen.

Die Sozialarbeiterin Maira Briede bat die Sängerinnen, auch die Einwohner der Langzeitpflegeeinrichtung und Rehabilitationszentrum „Ein Mensch für Menschen“ („Cilvēks Cilvēkam”) zu besuchen. Dieses Pflegeheim befindet sich im Park Upesmuiža in Pāvilosta. Pāvilosta ist die Heimatstadt von Maira Briede, und seit 27 Jahren kümmern sie und ihre Kollegen sich um Menschen, die soziale Betreuung benötigen. Über sich selbst sagt Maira, sie habe einen Master-Abschluss in Sozialarbeit, mache ihre Arbeit mit ganzem Herzen und liebe Medizin, die der edelste aller Berufe ist.

Mit echtem Respekt und Dankbarkeit können wir über Maira und ihre Mitarbeiter, über ihre harte Arbeit sprechen, wo die Fürsorge für jeden, der den Rest seines Lebens in diesen Rehabilitationseinrichtungen verbringen muss, auf Schritt und Tritt spürbar ist. Die Diagnosen der Kunden sind sehr unterschiedlich, meist handelt es sich um schwere Krankheiten, die diese Menschen daran hindern, ein unabhängiges Leben zu führen. Angehörige können ruhig schlafen, denn ihre Liebsten sind hier in sicheren Händen, sie sind gut genährt und werden versorgt. Das Feingefühl und die Freundlichkeit der Betreuer sind auf Schritt und Tritt zu spüren, 70 Kunden können in Jūrkalne und 40 in Pāvilosta untergebracht werden, in diesen Einrichtungen gibt es keine freien Plätze.

Die Zuhörer waren mit dem Auftritt von „Windau“ zufrieden und luden das Gesangsensemble ein, einmal wieder vorbeizukommen und ihnen eine Freude zu machen. Andererseits lernten die Mitglieder von „Windau“ eine Umgebung kennen, mit der sie nicht täglich zu tun haben, und sie werden auf jeden Fall Zeit finden, die Einladung anzunehmen, um nicht nur ihre Zuhörer, sondern auch sich selbst zu bereichern, denn was gegeben wird, kommt zum Geber zurück.

Am selben Sonntag fand das Austernfest in Pāvilosta statt. Maira empfahl, es nicht nur zu besuchen, sondern auch ungewöhnliche Meeresfrüchte zu probieren. Fazit: Austern sind köstlich! Die Mitglieder des Ensembles erregten mit ihren deutschen Kleidungen Aufmerksamkeit der Festivalbesucher, und am Meeresufer erklangen deutsche Lieder.

Māra Kraule