Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Ģimenes diena “ZĪLE” Kandavā — “Zinu Īstu Laimi Es!”

14. maijā Kandavā LVS ar plašu pasākuma programmu nosvinēja Ģimenes dienu “Zīle”. Apmeklētājiem tika piedāvātas 8 meistardarbnīcas visdažādākajām gaumēm un vairāki interesanti pārsteigumi.

[Deutsche Version siehe unten]

Varbūt tieši mazie laimes mirkļi ir tas, ko guva vairāk nekā 200 Ģimenes dienas apmeklētāju Māmiņdienā, 14. maijā, Kandavā, kur Latvijas Vācu savienība rīkoja astoņas kolorītas meistardarbnīcas ģimenēm.

Pasākuma dalībniekus sagaidīja Kandavas radošā personība — dzejniece Dagnija Gudriķe. Darbnīcā “Keramika” apmeklētāji varēja izveidot māla figūras mākslinieces Intas Savickas vadībā, savukārt promenādē pie spēļu laukumiņa norisinājās muzikāla saruna mazajiem ar leģendāro Ziemassvētku vecīti — aktieri Kasparu Pūci. Tika uzzīmētas daudzas pūču un citu putnu ģimenītes. Sportiskā stafete “Skrien, lec, atpūties, met, domā, klausies” aizrāva gan ar futbola, gan ar šautriņu raidīšanas elementiem, bet galvenais magnēts bija iespēja pielaikot ugunsdzēsēja formastērpu! 

Kandavas novadpētniecības muzejā ikviens varēja rast harmoniju jogas nodarbībā Anda Medņa vadībā un no pazīstamā rakstnieka un grafologa Jāņa Arvīda Plauža izzināt savas un ģimenes locekļu personības grafoloģijas skatījumā. Vai no diviem uzrakstītiem teikumiem Plauža kungs pateica “visu par rakstītāju”? Pajautājiet tiem, kuriem palaimējās tikt pie rokrakstu pazinēja!

Daudzām ģimenēm šis bija pirmais Rīgas Vācu kultūras biedrības Kandavas filiāles “Štempeļhofa” apmeklējums. Tur norisinājās trīs darbnīcas: “Kokapstrāde”, “Iepazīsti mūziku” un “Bites spēks un smarža”. Fantastiskus minikoncertus un paaudžu sadziedāšanos nodrošināja Andris Jansons un mūziķe Maija Eva Fogele (flauta, klavieres, ukulele, vokāls). Bet vai zinājāt, ka tagad Kandavā ir pieejama arī īsta dziedinošā bišu terapija? Ģimenes dienā to varēja izmēģināt ikviens — apgulties uz “bišu gultas”, ieklausīties zumēšanā un izbaudīt vaska burvīgo aromātu. Savukārt skvērā pie Jauniešu iniciatīvu centra “Nagla” kā naglai uz galvas bija “DJ telts jauniešiem”, ko vadīja talantīgais sešpadsmitgadīgais skolēns DJ Jevrans. Pasākuma laikā tapa ģimeniski foto izstādei “Zinu Īstu Laimi Es”, kas paredzēta septembrī. Dienu krāšņoja arī Kandavas kultūras nama organizētais Arņa Miltiņa dziesmu koncerts “Dziedāt patīk Tev” (Tukuma novada dome). 

Kopumā pilsētvides pasākumus apmeklēja ap 100 ģimeņu, kas piedzīvoja skaistu un piepildītu dienu. Pateicamies Tukuma novada domei un Kandavas un pagastu apvienībai par organizatorisko atbalstu! 

P.S. Turpinājums sekos! Projekta otrā daļa norisināsies septembrī — ap un par Tēva dienu.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, programma “Ģimenei draudzīga pašvaldība”.


Familientag „EICHEL“ in Kandava – „Ich kenne wahres Glück!“

Am 14. Mai feierte der VDL den Familientag „Eichel“ mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm in Kandava. Den Besuchern wurden 8 Workshops für jeden Geschmack und einige interessante Überraschungen geboten.

Wahrscheinlich sind es kleine Glücksmomente, die mehr als 200 Familientag-Besucher am Muttertag, dem 14. Mai, in Kandava erlebten, wo der Verband der Deutschen in Lettland acht kreative Workshops für Familien veranstaltete.

Die Teilnehmer der Veranstaltung wurden von der kreativen Persönlichkeit Kandavas, der Dichterin Dagnija Gudriķe, begrüßt. Im Workshop „Keramika“ konnten die Besucher unter Anleitung der Künstlerin Inta Savicka Tonfiguren herstellen, während auf der Promenade am Spielplatz ein musikalisches Gespräch für die Kleinen mit dem legendären Weihnachtsmann, dem Schauspieler Kaspars Pūce, stattfand. Viele Familien von Eulen und anderen Vögeln wurden gezeichnet. Die Sportstaffel „Laufen, springen, entspannen, werfen, denken, zuhören“ faszinierte mit Fußball- sowie mit Darts-Elementen, aber Hauptmagnet war die Möglichkeit, eine Feuerwehruniform anzuprobieren!

Im Heimatmuseum von Kandava konnte jeder in einer Yogastunde unter der Leitung von Andis Mednis Harmonie finden sowie seine eigene Persönlichkeit und Persönlichkeiten seiner Familienmitglieder vom berühmten Schriftsteller und Grafologen Jānis Arvīds Plaudis anhand der Grafologie kennenlernen. Hat Herr Plaudis aus zwei geschriebenen Sätzen „alles über den Schreibenden” verraten? Fragen Sie diejenigen, die das Glück hatten, den Kenner von Handschriften zu treffen!

Für viele Familien war das der erste Besuch in dem „Stempelhof“, der Außenstelle des Deutschen Kulturvereins Riga in Kandava. Hier fanden drei Workshops statt: „Holzbearbeitung“, „Musik kennenlernen “ und „Die Kraft und der Geruch von Bienen“. Andris Jansons und Musikerin Maija Eva Fogele (Flöte, Klavier, Ukulele, Gesang) sorgten für fantastische Minikonzerte und generationenübergreifenden Gesang. Aber wussten Sie, dass es jetzt auch in Kandava eine echte Heilbienentherapie gibt? Am Familientag konnte jeder ausprobieren, auf dem „Bienenbett“ zu liegen, dem Summen zu lauschen und den wunderbaren Duft von Wachs zu genießen. Im Park neben dem Zentrum für Jugendinitiativen „Nagla“ („Nagel“) wiederum gab es ein DJ-Zelt für Jugendliche, das vom talentierten sechzehnjährigen Schüler – DJ Jevrans geleitet wurde.  Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch ein Familienfoto für die im September geplante Ausstellung „Ich kenne wahres Glück“ gemacht. Der Tag wurde auch durch das Konzert mit Liedern von Arnis Miltiņš „Singen gefällt Dir“ bereichert, das vom Kulturhaus Kandava (Kreisrat von Tukums) organisiert wurde.

Insgesamt besuchten rund 100 Familien die städtische Veranstaltung und erlebten einen schönen und erfüllenden Tag. Wir danken dem Kreisrat von Tukums und dem Verband von Kandava und Gemeinden für ihre organisatorische Unterstützung!

P.S. Fortsetzung folgt – der zweite Teil des Projekts wird im September durchgeführt – rund um und zum Vatertag! Die Veranstaltung wird von der Stiftung für öffentliche Integration aus den zugewiesenen Mitteln des Staatshaushalts Lettlands im Rahmen des Programms „Familienfreundliche Stadtverwaltung“ finanziell unterstützt.