Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Projektu plānošanas nedēļas nogale Dobelē

No 16. līdz 18. jūnijam Dobelē norisinājās Latvijas vācu kultūras biedrību vadītāju tikšanās, kuras laikā tika pārrunātas nākamā plānošanas perioda ieceres un projektu idejas.

[Deutsche Version siehe unten]

Skaistā jūnija nedēļas nogalē Dobeles Vācu kultūras biedrība uzņēma visu Latvijas vācu kultūras biedrību pārstāvjus, lai kopīgi pārrunātu un koordinētu turpmāko biedrību darbu, plānotos projektus un pavadītu laiku arī neformālās sarunās.

Bija liels prieks redzēt biedrības tik labi sagatavojušās, un nākotnes projektu apspriešanas darbs noritēja ļoti raiti, darbīgā un labvēlīgā gaisotnē. Šajā nedēļas nogalē viens no centrālajiem punktiem bija apspriest tos projektus, kuru īstenošanai finansējumu varētu lūgt Vācijas Iekšlietu ministrijas projektu konkursā. Ventspils Vācu kultūras biedrība plāno turpināt mums labi zināmo un lielu atsaucību guvušo muižu izzināšanas projektu, kura rezultātā ik gadu top kalendārs. Nākamgad iecerētas Jelgavas novada muižas. Arī Dobeles Vācu kultūras biedrība plāno turpināt aizsākto muižu izpētes projektu. Kā ierasts, arī Daugavpils biedrība dalījās ar daudzām brīnišķīgām projektu idejām, tāpēc ar lielu interesi gaidām, kuras no tām tiks īstenotas. Arīdzan liels prieks, ka šogad Ventspils Vācu kultūras biedrība iecerējusi īstenot projektu kopā ar Lietuvas vācu biedrībām – kopīgu Fasching svinēšanu.

Svarīgs programmas punkts bija arī vācu valodas un kultūras nedēļas 2023 plānošana. Pērn aizvadījām pirmo šādu nedēļu, kad septiņās dienās visās pilsētās, kurās ir vācu kultūras biedrības, notika dažādi biedrību organizēti pasākumi. Gan biedrības, gan pasākumu apmeklētāji ļoti novērtēja šo pieredzi, tāpēc arī šogad no 18. līdz 23. septembrim notiks Vācu valodas un kultūras nedēļa. Pasākumu programma jau lielā mērā ir gatava, un varam aicināt biedrus un interesentus: paturiet prātā šos datumus!

Tāpat tika pārrunāta vēl viena liela un vācu kopienā tradicionāla pasākuma atdzimšana. Baltijas Vācu Dziesmu svētku tradīcija līdz ar pandēmijas gadiem ir pajukusi, taču biedrību vadītāji bija vienoti pārliecībā, ka tas ir ļoti skaists un Baltijas kopienai svarīgs pasākums, tāpēc LVS kopā ar biedrībām centīsies šo tradīciju atjaunot, un jau 2024. gadā ceram tikties Vācu dziesmu svētkos Rīgā!

No tuvākiem pasākumiem, kuru organizēšanā iesaistīta arī LVS, minama Johanam Kristofam Brocem veltīta konference, kas notiks 11. un 12. augustā Rīgā. Šogad aprit ievērojamā mākslinieka, etnogrāfa un vēsturnieka 200. nāves gadadiena. Joprojām Broces gleznojumi un zīmējumi mums sniedz unikālu ieskatu tā laika arhitektūrā un pilsētvidē. Tāpat ieskats Broces dzīves un darba gājumā vienlaicīgi ir ieskats 18. gadsimta sabiedrības ikdienā un likteņos. Aicinām visus interesentus sekot līdzi informācijai un doties uz šo īpašo notikumu!

Taču tas nebūtu mūsu biedrību pasākums, ja paralēli darbam nebūtu atvēlēts laiks arī kopābūšanai un neformālām sarunām! Dobelē apmeklējām Dobeles pili, kā arī pavadījām laiku Pētera Upīša dārzkopības muzejā. Šīs divas dienas bija patiesas koleģialitātes, tikšanās prieka un motivācijas darboties pilnas. Liels, liels paldies visiem dalībniekiem, un uz drīzu tikšanos nākamajos pasākumos!

Aktivitāte tiek īstenota projekta “LVS kapacitātes stiprināšana – darām kopā” ietvaros (Projekta Nr. 2023.LV/NVOF/MIC/058/08). Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #NVOfonds2023


Partizipative Projektplanung in Dobele

Vom 16. bis 18. Juni fand in Dobele das Treffen der Leiter der deutsch-lettischen Kulturvereine statt, bei dem Pläne und Projektideen für die nächste Planungsperiode besprochen wurden.

Am Ende einer schönen Juniwoche, vom 16. bis 18. Juni, empfing der Deutsche Kulturverein Dobele die Vertreter der deutschen Kulturvereine in Lettland, um gemeinsam die zukünftige Arbeit der Vereine, geplante Projekte zu besprechen und zu koordinieren und in informellen Gesprächen Zeit miteinander zu verbringen.

Es war sehr schön zu sehen, dass die Vereine so gut vorbereitet waren und die Diskussion zukünftiger Projekte reibungslos und in einer aktiven und positiven Atmosphäre verlief. Am Ende dieser Woche lag der Fokus auf der Diskussion der Projekte, für deren Umsetzung Fördermittel im Rahmen des Projektwettbewerbs des Bundesinnenministeriums beantragt werden können. Der Deutsche Kulturverein Ventspils hat vor, ein bekanntes und gut angenommenes Projekt zur Erforschung der Gutshöfe weiter durchzuführen, das in der Erstellung eines Jahreskalenders münden wird. Für nächstes Jahr sind Gutshöfe in der Region Jelgava geplant. Auch der Deutsche Kulturverein Dobele plant, ein Projekt zur Erforschung der Gutshöfe fortzuführen. Wie üblich hat der Verein Daugavpils viele tolle Projektideen hervorgebracht, sodass wir mit großer Spannung warten können, welche davon umgesetzt werden. Es ist auch sehr erfreulich, dass der Kulturverein Ventspils in diesem Jahr gemeinsam mit den deutsch- litauischen Vereinen ein Projekt umsetzen möchte – eine gemeinsame Faschingsfeier.

Auch die Planung der Woche der deutschen Sprache und Kultur 2023 war ein wichtiger Tagesordnungspunkt. Im vorigen Jahr veranstalteten wir die erste Woche der deutschen Sprache und Kultur. Im Laufe der Woche fanden in Städten, in denen sich deutsche Kulturvereine befinden, diverse Veranstaltungen statt, die die Vereine organisierten. Sowohl Vereine als auch Veranstaltungsbesucher bewerteten diese Woche als sehr erfolgreich, und in diesem Jahr findet vom 18. bis 23. September die Woche der deutschen Sprache und Kultur wieder statt. Das Veranstaltungsprogramm ist bereits weitgehend fertig, und wir würden gerne Mitglieder und Interessierte dazu einladen. Bitte merken Sie sich die Daten!

Diskutiert wurde auch die Wiederbelebung einer weiteren großen und traditionellen Veranstaltung in der deutschen Gemeinschaft. Die Tradition des Deutsch-Baltischen Liederfestes hat sich wegen der Corona-Jahre verändert, und die Vereinsleiter waren sich jedoch einig, dass das eine sehr schöne Veranstaltung sowie ein wichtiges Ereignis für die baltische Gemeinschaft ist, daher wird der VDL gemeinsam mit den anderen Vereinen versuchen, diese Tradition wiederzubeleben, und wir hoffen, Sie 2024 auf dem Deutschen Liederfest in Riga zu sehen.

Zu den bevorstehenden Veranstaltungen, an deren der VDL ebenfalls teilnimmt, gehört eine Johann Christoph Brotze gewidmete Konferenz, die am 11. und 12. August in Riga stattfindet. In diesem Jahr jährt sich der Todestag eines herausragenden Künstlers, Ethnografen und Historikers zum 200. Mal. Brotzes Gemälde und Zeichnungen vermitteln uns bisher einzigartiges Wissen über die Architektur und das städtische Umfeld der damaligen Zeit, denn ein Einblick in Brotzes Leben und Werke ist zugleich ein Einblick in den Alltag und die Schicksale der Gesellschaft im 18. Jahrhundert. Wir laden alle Interessierten herzlich ein, den Informationen zu folgen und an dieser besonderen Veranstaltung teilzunehmen.

Das wäre jedoch keine Veranstaltung für unsere Vereine, wenn nicht neben der Arbeit auch die Zeit für das Beisammensein und informelle Gespräche vorgesehen wäre. In Dobele besuchten wir das Schloss Dobele und verbrachten auch Zeit im Pēteris Upītis-Gartenbaumuseum. Echte Kollegialität, Freude an der Begegnung und Motivation zum Handeln prägten diese beiden Tage. Vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer und bis bald bei den nächsten Veranstaltungen!

Wir bedanken uns bei der Stiftung für gesellschaftliche Integration für die finanzielle Unterstützung der Veranstaltung.