Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Projektu plānošanas seminārs Klaipēdā

No 11. līdz 13. maijam Klaipēdā norisinājās Baltijas vācu mazākumtautības projektu attīstīšanas mācību seminārs. Piedāvājam nelielu ieskatu, kā aizritēja trīs dienas un ar kādām sajūtām dalībnieki devās mājās.

[Deutsche Version siehe unten]

Jau vēstījām par projektu apmācības semināru, kas no 11. līdz 13. maijam norisinājās Simona Daha tikšanās centrā Klaipēdā. Mācības ir sekmīgi noslēgušās, un vēlamies nedaudz pastāstīt par pieredzēto.

Viens no semināra galvenajiem mērķiem bija vairāku Vācijas institūciju pārstāvju un Baltijas vācu mazākumtautības biedrību vadītāju tikšanās. No šā gada ir spēkā jauna projektu pārvaldības forma, proti, Vācijas Iekšlietu ministrija (BMI) mazākumtautību projektu pārvaldības un koordinēšanas funkcijas ir nodevusi fondam Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, kuru Klaipēdā pārstāvēja Monika Ambaha (Mónika Ambach). Šī bija arī pirmā tikšanās ar Vācijas Iekšlietu ministrijas pārstāvjiem Mihaelu Prīmeru (Michaela Priemer) un Štefanu Ginteru (Stefan Günther) pēc tā dēvētās kovidpauzes. Trešā Vācijas institūcija, ko pārstāvēja Betija Himmela (Betty Hummel), bija Bundesverwaltungsamt; tā atbild par finanšu izlietojuma un atskaišu pārbaudi. Vācu mazākumtautību Baltijā pārstāvēja 17 dalībnieki no 11 organizācijām. Esam gandarīti, ka pasākums bija kupli apmeklēts, jo katrs, kurš ir darbojies projektu īstenošanas laukā, zina, cik svarīga ir laba komunikācija un personīga pazīšanās. Vēl jo svarīgāk tas ir nevalstiskajā sektorā, kur motivācija tiek rasta iekšējos ideālos un kur kopīgs darbs un atbalstoša komanda bieži ir izšķirīgi argumenti par labu kāda projekta īstenošanai. Pazīt citam citu lielā mērā nozīmē aktīvāk un kvalitatīvāk izmantot piedāvātās iespējas.

Semināra dienas kārtība bija ļoti blīva, un divu dienu laikā ar dalībniekiem tika iztirzāti visi projekta īstenošanas un dokumentēšanas aspekti — sākot no projekta finansēšanas cikla gada griezumā un jomām, kurās var rēķināties ar nemainīgu politisko atbalstu (darbs ar jauniešiem un vācu valodu), un beidzot ar ļoti specifiskiem projekta pieteikuma sagatavošanas jautājumiem, pareizu atskaišu noformēšanu un iesniegšanu. Neizpalika arī labās prakses piemēri no citām vācu mazākumtautības biedrībām.

Protams, kāds laika sprīdis tika atvēlēts arī neformālākām aktivitātēm, un šoreiz dalībnieki iepazinās ar Klaipēdas vēsturi, kas ir izteikti vāciska — pirms Otrā pasaules kara 70% Klaipēdas iedzīvotāju bija vācu izcelsmes. Dalībnieki apmeklēja arī 1939./1940. gada notikumiem veltītu muzeja ekspozīciju. Ļoti emocionāls bija vakariņu noslēgums, kas no sarunu vakara gaužām spontāni izvērtās dziesmu vakarā. Bija aizkustinoši piedzīvot, kā no dažādām valstīm sabraukušo biedrību vadītāji vienojas vācu dziesmā!

Pasākums ir galā, bet darbs turpinās! Pašlaik vācu mazākumtautības Baltijas reģionālā koordinatore Ilze Garda ar katru biedrību individuāli pārrunā un attīsta projektu idejas nākamajam gadam, un norit intensīvs konsultēšanas darbs. Jau šovasar jaunās idejas tiks apkopotas un sāks savu gaitu, lai nākamajā gadā tiktu īstenoti jauni, saistoši un vajadzīgi projekti.

Un ko, atskatoties uz trim kopā pavadītajām dienām, saka pati Ilze Garda? “Mūsu darbā savstarpēja saziņa ir ļoti svarīga! Tas, cik sekmīgs būs biedrību darbs, lielā mērā ir atkarīgs no kontaktiem un spējas sadarboties gan biedrības, gan valsts, gan Baltijas mērogā, tāpēc ļoti priecājos par šīm trim vērtīgajām dienām. Manuprāt, kontaktu dibināšana un sadarbības kopšana Baltijas mērogā ir viena no mūsu prioritātēm. No sirds pateicos ikvienam par aktīvu dalību!”

Pateicamies Vācijas Iekšlietu ministrijai par semināra finansiālu atbalstu!


Seminar: Projektplanung in Klaipeda

Vom 11. bis 13. Mai fand das Schulungsseminar zur Projektdurchführung der deutschbaltischen Minderheiten in Klaipeda statt. Wir bieten einen kleinen Einblick, wie die drei Tage verliefen und mit welchen Gefühlen die Teilnehmer nach Hause zurückkamen.

Wir berichteten schon über das Schulungsseminar, das vom 11. bis 13. Mai im Simon-Dach- Begegnungszentrum in Klaipeda stattfand. Die Schulung wurde erfolgreich abgeschlossen, und wir möchten Ihnen gerne ein wenig von dem erzählen, was wir erlebt haben.

Eines der Hauptziele des Seminars war das Treffen von Vertretern deutscher Institutionen und Vereinsleitern der deutschbaltischen Minderheiten. Seit diesem Jahr gilt eine neue Form des Projektmanagements, das heißt, das Bundesministerium des Innern (BMI) hat die Leitungs- und Koordinierungsfunktionen von Minderheitenprojekten auf die Stiftung “Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland“ übertragen, die in Klaipeda durch Mónika Ambach vertreten wurde.

Das war das erste Treffen mit den Vertretern des Bundesinnenministeriums, Michaela Priemer und Stefan Günther, nach der sogenannten Covid-Pause. Die dritte deutsche Institution, die Betty Hummel vertrat, war das Bundesverwaltungsamt, das für die Prüfung der Verwendung der finanziellen Mittel und der finanziellen Berichterstattung verantwortlich ist. Die deutschen Minderheiten im Baltikum waren mit 17 Teilnehmern aus 11 Organisationen vertreten. Wir freuen uns, dass die Veranstaltung gut besucht war, denn jeder, der schon einmal in der Projektumsetzung tätig war, weiß, wie wichtig gute Kommunikation und persönliches Kennenlernen sind. Das ist umso wichtiger im nichtstaatlichen Bereich, wo die Motivation in internen Idealen liegt, und wo gemeinsame Arbeit und ein unterstützendes Team oft die entscheidenden Argumente für die Projektumsetzung sind. Sich gegenseitig zu kennen bedeutet in vielerlei Hinsicht, die angebotenen Möglichkeiten aktiver und effizienter zu nutzen.

Das Seminarprogramm war sehr inhaltsreich. An zwei Tagen wurden alle Aspekte der Projektumsetzung und -dokumentation mit den Teilnehmern besprochen – von dem Zyklus der Projektfinanzierung auf Jahresbasis über Bereiche, in denen man auf dauerhafte politische Unterstützung zählen kann (Arbeit mit Jugendlichen und der deutschen Sprache), bis hin zu ganz konkreten Fragen über die Projektantragserstellung, korrekte Erstellung und Einreichung von Berichten. Auch erfolgreiche Praxisbeispiele anderer deutscher Minderheitenvereine wurden nicht außer Acht gelassen.

Natürlich wurde etwas Zeit für informellere Aktivitäten eingeplant, und dieses Mal wurden die Teilnehmer in die Geschichte von Klaipeda eingeführt, die eindeutig deutsch ist, denn vor dem Zweiten Weltkrieg waren 70 % der Bevölkerung von Klaipeda deutscher Herkunft. Die Teilnehmer besuchten auch eine Museumsausstellung, die den Ereignissen der Jahre 1930/1940 gewidmet war. Der Abschluss des Abendessens war sehr emotional und ging spontan von einem Abend voller Gespräche in einen Abend voller Lieder über. Es war berührend zu sehen, wie sich die aus verschiedenen Ländern stammenden Vereinsleiter im deutschen Lied vereinten!

Die Veranstaltung ist vorbei, aber die Arbeit geht weiter! Derzeit bespricht und entwickelt die Regionalkoordinatorin der deutschen Minderheiten im Baltikum, Ilze Garda, mit jedem Verein individuell Projektideen für das nächste Jahr, und es läuft eine intensive Beratungsarbeit. Bereits in diesem Sommer werden neue Ideen gesammelt und vorangetrieben, damit im nächsten Jahr neue, ansprechende und notwendige Projekte ins Leben gerufen werden können.

Und was sagt Ilze Garda selbst, wenn sie auf die drei gemeinsam verbrachten Tage zurückblickt? „In unserer Arbeit ist gegenseitige Kommunikation sehr wichtig! Wie erfolgreich die Vereinsarbeit sein wird, hängt in hohem Maße von den Kontakten und der Fähigkeit zur Zusammenarbeit sowohl auf Vereins- und Landesebene als auch auf der Ebene der baltischen Staaten ab, daher freue ich mich sehr über diese drei wertvollen Tage. Meines Erachtens sind der Aufbau von Kontakten und die Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit auf der Ebene der baltischen Länder eine unserer Prioritäten. Ich bedanke mich herzlich bei allen für die aktive Mitarbeit!“

Wir danken dem Bundesinnenministerium des Innern für die finanzielle Unterstützung des Seminars!