Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Starptautisks kolokvijs “Mākslinieki kā tiltu būvētāji – vienotas Eiropas celmlauži” Rīgā

Šogad aprit 200 gadi, kopš Rīgā miris ievērojamais mākslinieks Johans Kristofs Broce, kam par godu notika starptautisks kolokvijs. Paralēli norisinājās arī Baltijas valstu vācu mazākumtautības Dziesmu svētki ar Miera koncertu.

[Deutsche Version siehe unten]

Rīgā no 11. līdz 14. augustam notika fonda Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen un LVS organizēts starptautisks kolokvijs Künstler als Brückenbauer – Vordenker hin zu einem vereinten Europa – Grenzüberschreitende Kulturvermittlung als Instrument der Völkerverständigung (“Mākslinieki kā tiltu būvētāji – vienotas Eiropas celmlauži. Pārrobežu kultūras starpniecība kā starptautiskās saprašanās instruments”).

Pasākuma vēsturiskais atskaites punkts bija Johans Kristofs Broce (Johann Christoph Brotze, 1742-1823), dzimis Vācijā, bet nozīmīgu mūža daļu pavadījis Rīgā, kur darbojies gan kā mākslinieks, gan kā pedagogs. Broces zīmējumi vēl šodien ir svarīga vēsturiska liecība par tā laika arhitektūru un sadzīvi. Par godu 1823. gadā Rīgā mirušā mākslinieka divsimtajai nāves gadadienai Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika starptautisks kolokvijs, kurā piedalījās vācu, latviešu, igauņu un lietuviešu zinātnieki, kā arī vācu mazākumtautības pārstāvji, eksperti un interesenti.

Kolokvijs tika atklāts 11. augustā ar īsu vēsturisku ieskatu konferences tēmā. To sniedza Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas vadītāja un Broces eksperte Dr. Aija Taimiņa.

12. augusta rīta cēlienā Akadēmiskajā bibliotēkā interesenti varēja noklausīties Dr. Taimiņas lekciju par Broces dzīvi, darbu un daiļradi. Tai sekoja ekskursija pa īpaši šim pasākumam sagatavoto Broces zīmējumu un manuskriptu izstādi. Vairāk nekā 2000 kādreizējās Livonijas ēku un citu reāliju zīmējumi padara Broci par unikālu laikmeta liecinieku un iemūžinātāju visā Baltijas reģionā un ārpus tā.

12. augusta pēcpusdiena un 13. augusta rīts ar vācu, igauņu, latviešu un lietuviešu zinātnieku lekcijām un paneļdiskusiju tika veltīti kultūras artefaktiem, kas vieno cilvēkus un pat veselas tautas izglītībā, arhitektūrā, mūzikā, vizuālajā mākslā un literatūrā.

Kolokvijs noslēdzās 13. augusta pēcpusdienā ar ieskatu tagadnē: atklātā diskusijā tika iztirzāta piemiņas kultūras loma reģionālajā un nacionālajā identitātē. Daudz tika spriests par mākslas un kultūras, tostarp mediju, nozīmi mūsdienās trijās ar Vāciju cieši saistītajās Baltijas valstīs. Broce jau 19. gadsimtā pierādīja, ka mākslinieki ne tikai būvē tiltus, bet arī sniedz izšķirīgu ieguldījumu sabiedrības noturības un starptautiskās sapratnes veicināšanā.

Kolokvija ietvaros Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā notika Miera koncerts, kurā piedalījās kori no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Ukrainas, apliecinot cilvēkus vienojošo kultūras spēku un atdzīvinot Baltijas vācu mazākumtautības koru un ansambļu Dziesmu svētku tradīciju. Pandēmijas dēļ pēdējie gadi ir pagājuši bez šiem svētkiem, taču Miera koncerts ir jauns impulss brīnišķās tradīcijas atdzimšanai. Par Dziesmu svētku patronesi ir piekritusi būt Hesenes federālās zemes Eiropas lietu ministre Lūcija Pūtriha. Līdzās citiem prominentiem vācu mazākumtautības pārstāvjiem pasākumu apmeklēja Vācijas vēstnieks Latvijā Kristians Helts un Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols. 

Ar gandarījumu secinām, ka uz dažām dienām Rīga bija kļuvusi par vācu mazākumtautības Eiropas centru un vislabākajā veidā apliecināja kultūras kā tiltu būvētājas spēku un plašās iespējas. Paldies visiem dalībniekiem un rīkotājiem!

Koncerta videoierakstu aicinām noskatīties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=Azb2YJHUA9g


Das internationale Kolloquium „Künstler als Brückenbauer – Vordenker hin zu einem vereinten Europa“ in Riga

In diesem Jahr jährt sich der Todestag des berühmten Künstlers Johann Christoph Brotze in Riga zum 200. Mal, zu dessen Ehren ein internationales Kolloquium stattfand. Gleichzeitig wurden das „Liederfest der deutschen Minderheiten im Baltikum“ und ein Friedenskonzert veranstaltet.

Vom 11. bis 14. August fand das internationale Kolloquium „Künstler als Brückenbauer – Vordenker hin zu einem vereinten Europa – Grenzüberschreitende Kulturvermittlung als Instrument der Völkerverständigung“ in Riga statt.

Historischer Bezugspunkt der Veranstaltung war Johann Christoph Brotze (1742–1823). Brotze wurde in Deutschland geboren, verbrachte jedoch einen bedeutenden Teil seines Lebens in Riga, wo er als Künstler als auch als Pädagoge arbeitete. Noch heute gelten die von Brotze hinterlassenen Zeichnungen als wichtige historische Zeugnisse sowohl der damaligen Architektur als auch des Alltagslebens. Anlässlich des 200. Todestages des 1823 in Riga verstorbenen Autors Johann Christoph Brotze fand in der Akademischen Bibliothek der Universität Lettland ein internationales Kolloquium statt, das deutsche, lettische, estnische und litauische Wissenschaftler sowie Vertreter der deutschen Minderheiten, andere Experten und Interessierte zusammenbrachte.

Das Kolloquium wurde am Freitag, dem 11. August, um 17:00 Uhr eröffnet. Nach den formellen Glückwünschen gab Dr. Aija Taimiņa eine historische Einführung ins Konferenzthema.

Das Kolloquium wurde am Samstag, 12. August, und am Sonntag, 13. August, in der Akademischen Bibliothek der Universität Lettland fortgesetzt und stand allen Interessierten offen. Der Samstagmorgen war Brotze gewidmet: Dr. Taimiņa hielt einen Vortrag über sein Leben und seine Werke, gefolgt von einem Rundgang durch die Ausstellung mit Brotzes Zeichnungen und Manuskripten, die speziell für dieses Kolloquium erstellt wurden. Es sind Brotzes mehr als 2.000 Zeichnungen ehemaliger livländischer Gebäude und anderer Realitäten, die ihn zu einem einzigartigen regionalen Zeugen im ganzen Baltikum und darüber hinaus machen.

Der Nachmittag des 12. August und der Vormittag des 13. August waren in Vorträgen und Podiumsdiskussionen deutscher, estnischer, lettischer und litauischer Wissenschaftler den kulturellen Artefakten – verschiedenen Objekten des kulturellen Gedächtnisses gewidmet, die Menschen und sogar Nationen in Bildung, Architektur, Musik, bildender Kunst und Literatur vereinen.

Den Abschluss des Kolloquiums bildete am Nachmittag des 13. August ein Blick in die Gegenwart: Die offene Diskussion befasste sich mit der Rolle der Erinnerungskultur in der regionalen und nationalen Identität in heutiger Zeit, und es wurde insbesondere über die heutige Bedeutung von Kunst und Kultur, einschließlich Medien, in den drei baltischen Ländern reflektiert, die eng mit Deutschland verbunden sind und sich an der Grenze zwischen Russland und Weißrussland befinden. Bereits im 19. Jahrhundert bewies Brotze, dass Künstler nicht nur Brücken bauen, sondern auch einen entscheidenden Beitrag zur Förderung sozialer Nachhaltigkeit und Völkerverständigung leisten.

Im Rahmen des Kolloquiums fand auch ein Friedenskonzert in der alten St.-Gertrud-Kirche statt, an dem Chöre aus Lettland, Estland, Litauen, Deutschland und der Ukraine teilnahmen, und dadurch wurde die Kraft der Kultur, Menschen zu vereinen, künstlerisch unter Beweis gestellt. Dieses Konzert, an dem Teilnehmer aus dem ganzen Baltikum sowie Gäste aus anderen Ländern teilnahmen, dient als Erinnerung und Bestätigung der alten Tradition des Liederfests, an dem die Gesangsensembles der deutschen Minderheit im Baltikum teilnehmen. Die Corona-Zeit und die letzten Jahre vergingen ohne Liederfest der deutschen Minderheit im Baltikum, aber das Friedenskonzert ist ein neuer Impuls, und wir hoffen sehr darauf, dass es bald alle Ensembles der deutschen Minderheit im Baltikum zusammenkommen, um gemeinsam zu singen und das Liederfest zu feiern. Die Ministerin für Europaangelegenheiten des Landes Hessen, Lucia Puttrich, erklärte sich bereit, Schirmherrin des Liederfests zu werden. An der Veranstaltung nahmen auch der deutsche Botschafter in Lettland Christian Heldt und der ukrainische Botschafter in Lettland Anatoliy Kutsevol sowie prominente Vertreter der deutschen Minderheiten teil.

Wir können sicher sagen, dass Riga in diesen wenigen Tagen zum europäischen Zentrum der deutschen Minderheit geworden ist und die Kraft der Kultur als Brückenbauer sowie vielfältige Möglichkeiten aufs Beste bestätigt hat. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, an der Veranstaltung teilzunehmen!

Unter folgendem Link können Sie das Konzertvideo anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=Azb2YJHUA9g