Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Sveicam jaunās LVS valdes locekles!

Rīgas Vācu kultūras biedrības vadītāja Dace Šulmane un Vācu biedrības Liepājā vadītāja Irina Tīre turpmāk darbosies LVS valdē.

[Deutsche Version siehe unten]

Kā ikkatru gadu, martā norisinājās kārtējā LVS biedru sapulce, kuras laikā tika gan pārspriesti LVS darbības plāni, gan ievēlētas divas jaunas LVS valdes locekles – Rīgas Vācu kultūras biedrības vadītāja Dace Šulmane un Vācu biedrības Liepājā vadītāja Irina Tīre. Lai gan jaunās valdes locekles biedrību biedriem ir labi zināmas, tomēr daži vārdi tiem, kuri biedru rindās ir nesen.

Dace Šulmane Rīgas Vācu kultūras biedrībā darbojas jau vairāk nekā 20 gadu. Šajā laikā ir aktīvi iesaistījusies un iniciējusi daudzus projektus, savukārt 2016. gadā pārņēmusi biedrības vadību. Daces vadībā biedrībā turpina attīstīties vokālais ansamblis Morgenrot, kā arī visi tradicionālie biedrības pasākumi, taču īpaši tuvi Dacei ir pilsonisko sabiedrību veicinoši projekti – Rīgas Vācu kultūras biedrība nu jau vairākus gadus regulāri piedāvā jauniešiem dažāda veida aktivitātes, lai veicinātu to sabiedrisko līdziesaisti un pilsonisko atbildīgumu. Tāpat Dace kā brīvprātīgā sekmē vienu no lielākajiem LVS projektiem “Demokrātisko kompetenču inkubators” (Aktīvo iedzīvotāju fonds). Otrs Daces “bērns” ir 2022. gada septembrī atklātā Rīgas Vācu kultūras biedrības  filiāle “Štempeļhofa” Kandavā. Ir liels gandarījums, ka turpmāk Dace ar savām zināšanām, pieredzi un enerģiju piedalīsies arī LVS valdes darbā!

Irina Tīre jau daudzus gadus ir Vācu biedrības Liepājā biedre un kopš 2022. gada arī vadītāja. Tas, ka Irina jau sen aktīvi darbojas Vācu biedrībā Liepājā, ir nevis nejaušība, bet likumsakarība. Irinas dzīves stāstu var lasīt kā 20. gadsimta vācu mazākumtautības Latvijā vēstures konspektu. Radu rakstos ir visdažādākās tautības. Senči ir dzīvojuši, pārcēlušies, ieguvuši izglītību kā Vīnē, tā Pēterburgā, parādot 19. gs. īsteno, elpu aizraujošo mobilitāti un etnisko daudzveidību, kas valdīja Latvijas un tuvāko valstu teritorijā. Irinas mamma bija vāciete, un mājās vācu valoda bija viena no saziņas valodām, savukārt darbā – Irinas mamma strādāja Liepājas Mākslas skolā un vadīja tērpu modelēšanas nodaļu – izmantoja latviešu valodu. Otrā pasaules kara laikā Irinas ģimene izceļoja uz Vāciju, tomēr jau drīz atgriezās Liepājā. Padomju Savienībā iespējas kopt un izdzīvot savu vācisko identitāti bija ļoti ierobežotas, un, tikai atgūstot Latvijas valsts neatkarību, arī mazākumtautības varēja sākt savas identitātes un kultūras mantojuma brīvu piedzīvošanu un kopšanu. Ar milzu prieku sveicam Irinu Tīri LVS valdē!

Par LVS valdes priekšsēdētāju tika pārvēlēta Ilze Garda. Aktuālais valdes sastāvs ir šāds: Ilze Garda, Māra Kraule, Olga Jesse, Dace Šulmane, Irina Tīre un Valters Kalvis Vitte.


Wir begrüßen neue Vorstandsmitglieder des VDL!

Wie jedes Jahr fand im März ein regelmäßiges Treffen der VDL-Mitglieder statt, bei dem unter anderem neue VDL-Vorstandsmitglieder gewählt wurden – Dace Šulmane, Leiterin des Rigaer deutschen Kulturvereins, und Irina Tīre, Leiterin des deutschen Vereins Liepāja. Ein paar Worte über die neuen Kolleginnen.

Wie jedes Jahr fand im März ein regelmäßiges Treffen der VDL-Mitglieder statt, bei dem die Arbeitspläne des VDL erörtert und zwei neue VDL-Vorstandsmitglieder gewählt wurden – Dace Šulmane, Leiterin des Rigaer deutschen Kulturvereins, und Irina Tīre, Leiterin des deutschen Vereins Liepāja. Obwohl die neuen Vorstandsmitglieder den Vereinsmitgliedern sehr gut bekannt sind, würden wir gerne ein paar Worte an diejenigen richten, die vielleicht noch nicht so lange Mitglied sind.

Dace Šulmane ist seit mehr als 20 Jahren im Rigaer deutschen Kulturverein tätig. Während dieser Zeit setzte sie sich sehr aktiv für verschiede Projekte ein sowie initiierte sie. Bis 2016 übernahm Dace auch die Vereinsleitung. Unter ihrer Leitung entwickeln sich das Vokalensemble „Morgenrot“  und alle traditionellen Veranstaltungen des Vereins weiter. Besonders am Herzen liegen Dace Projekte, die die Zivilgesellschaft fördern. Der deutsche Kulturverein Riga bietet Jugendlichen seit einigen Jahren regelmäßig verschiedene Projekte an, um das soziale und zivilgesellschaftliche Engagement von Jugendlichen zu fördern. Außerdem wird unter Daces Leitung eines der größten VDL-Projekte „Demokratie-Inkubator“ umgesetzt. Ein anderes „Kind“ von Dace ist die Kandava-Filiale des deutschen Kulturvereins Riga „Stempelhof“, mit der Dace nicht nur große Leidenschaft und Vertrauen, sondern auch eine Familiengeschichte verbinden. Wir freuen uns sehr darauf und sind dankbar dafür, dass sich Dace in Zukunft mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und Energie an der VDL-Vorstandsarbeit beteiligen wird!

Irina Tīre ist seit vielen Jahren Mitglied des deutschen Vereins Liepāja und seit 2022 auch dessen Leiterin. Dass Irina seit vielen Jahren im deutschen Verein Liepāja tätig ist, ist kein Zufall, sondern eine Gesetzmäßigkeit. Irinas Lebensgeschichte kann als Zusammenfassung der Geschichte der deutschen Minderheit in Lettland im 20. Jahrhundert gelesen werden. Ihre genealogischen Aufzeichnungen umfassen die unterschiedlichsten Nationalitäten – die Vorfahren lebten, zogen um, bekamen Ausbildungen in Wien und St. Petersburg, was die wahre enorme Mobilität und ethnische Vielfalt des 19. Jahrhunderts zeigt, die auf dem Gebiet Lettlands und nicht nur in Lettland herrschte. Irinas Mutter ist Deutsche, und Deutsch war eine der Sprachen, die zu Hause gesprochen wurde. Die Mutter arbeitete an der Kunstschule Liepāja und leitete die Abteilung für Kostümdesign. Bei der Arbeit  verwendete sie Lettisch. Während des Zweiten Weltkriegs wanderte Irinas Familie nach Deutschland aus, kehrte aber bald nach Liepāja zurück. In der Sowjetunion waren die Möglichkeiten zur Pflege und Bewahrung der deutschen Identität sehr begrenzt. Erst nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit des Lettischen Staates konnten auch die Minderheiten beginnen, ihre Identität und ihr kulturelles Erbe frei zu erleben und zu pflegen. Und nach mehreren Jahrzehnten freuen wir uns sehr, Irina Tīre im VDL-Vorstand begrüßen zu dürfen! Ilze Garda wurde als Vorstandsvorsitzende des VDL wiedergewählt.

Die aktuellen Vorstandsmitglieder sind Ilze Garda, Māra Kraule, Olga Jesse, Dace Šulmane, Irina Tīre und Valters Kalvis Vitte.