Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

Vācu valodas un kultūras nedēļa 2023

Jau otro gadu Latvijā norisināsies Vācu valodas un kultūras nedēļa, kuras laikā vācu mazākumtautības biedrības visā Latvijā aicina interesentus piedalīties dažādos vācu valodai un kultūrai veltītos pasākumos.

[Deutsche Version siehe unten]

No 18. līdz 23. septembrim Latvijā atkal tiks svinēta Vācu valodas un kultūras nedēļa, šoreiz – jau sešās pasākumu norises vietās: Ventspilī, Daugavpilī, Liepājā, Dobelē, Rīgā un Šlokenbekā.

2022. gada rudenī notika pirmās Vācu valodas un kultūras dienas. Pērn katru dienu vienā no pilsētām, kurā darbojas vācu kultūras biedrības, norisinājās dažādi kultūras un izglītības pasākumi, kas aicināja dalībniekus iepazīties ar vācu valodu un kultūru. Pirmās Vācu valodas un kultūras dienas guva lielu atsaucību un bija plaši apmeklētas, tāpēc, labi aizsāktas, tās tiek turpinātas. Arī šogad programma ir veidota tā, lai interesanti būtu gan pašiem mazākajiem, gan pieaugušajiem.

Piedāvājam nelielu ieskatu 2023. gada Vācu valodas un kultūras nedēļas programmā.

Pirmdien, 18. septembrī, Ventspilī:

 • vācu dziesmu un pasaku rīts PII “Pienenīte” un “Vāverīte”;
 • informatīva stunda Ventspils vidusskolas 6. klasē “Iepazīsti Vāciju”;
 • sadarbībā ar Ventspils Jauniešu centru tiek rīkots fotogrāfiju konkurss “Vācu pēdas Ventspilī” un fotoizstāde Jauniešu centrā;
 • dienas noslēgumā – pasākums “Vācu svētki rudenī”, kura apmeklētāji varēs iepazīties ar vācu svētku tradīcijām, būt klāt vācu biedrības dalībnieces Intas Freibergas dzejas krājuma atvēršanas svētkos, kā arī noklausīties ansambļa “Windau” koncertu.

Otrdien, 19. septembrī, Daugavpilī:

 • Daugavpils biedrības konkurss “Tipiski vācisks?”;
 • atvērto durvju dienas Daugavpils Vācu mazākumtautības biedrībā “Erfolg”;
 • vakarā – pasākums “Brücken bauen”, kura laikā varēs iepazīties ar vācu virtuvi, kā arī piedalīties diskusijā par to, vai un kāpēc ir svarīgi mācīties vācu valodu.

Trešdien, 20. septembrī, Liepājā:

 • no plkst. 11.00 līdz 14.00 visi interesenti ir aicināti doties izzinošā pastaigā pa Liepāju un iepazīties ar ievērojamā Liepājas vācu arhitekta Paula Maksa Berči arhitektūras pieminekļiem, kas ir būtiski veidojuši Liepājas arhitektūras vidi tādu, kādu to pazīstam šodien;
 • vakarā Liepājas Vācu kultūras biedrība aicina uz pasākumu Liepājas Latviešu biedrības namā, kurā līdzās vācu biedrības ansamblim “Zusammen sein” uzstāsies arī “Maģie Suiti” no Jūrkalnes un poļu biedrības ansamblis “Vanda”. Tāpat pasākuma apmeklētāji varēs piedalīties viktorīnā par ekskursijā apskatītajiem objektiem, savukārt vērīgākie – iegūt pārsteiguma balvas.

Ceturtdien, 21. septembrī, Dobelē:

 • Vācu dziesmu rīts PII “Sprīdītis”;
 • Vācu diena Dobeles vidusskolā. Jaunieši tiks aicināti pasākuma laikā iepazīt vācu valodu, būs nelieli konkursi gan par Vāciju, gan vācu virtuvi;
 • dienas noslēgumā Dobeles vācu kultūras biedrība aicina visus interesentus uz atvērto durvju dienām, kur dalībniekus iepazīstinās gan ar biedrības darbu, gan kopīgi gatavos ābolu štrūdeli.

Piektdien, 22. septembrī, Rīgā:

 • SprachCafe piedāvā diskusiju vācu valodā “Kāda būtu dzīve bez mākslas darbiem?”, visi interesenti aicināti iepazīties ar SprachCafe konceptu un piedalīties diskusijā;
 • 16.00 Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā tiks atklāta Liepājas Vācu kultūras biedrības vadītājas, mākslinieces Irinas Tīres un viņas mazdēla Dāvida Vidvuda Fomina kopizstāde;
 • dienas izskaņā – Rīgas Vācu kultūras biedrības ansambļa “Morgenrot” koncerts.

Sestdien, 23. septembrī, Šlokenbekā:

 • Ventspils Vācu kultūras biedrība aicina uz koncertu “Mūs vieno vācu dziesma”.

Aicinām visus vācu kultūras mīļotājus un interesentus nepalaist garām šo notikumiem bagāto nedēļu, apmeklēt sev tuvākos pasākumus un, iespējams, kādā no vācu kultūras biedrībām atrast domubiedrus! Sākām lielu paldies visām biedrībām un pasākumu rīkotājiem, kas aktīvi darbojas, lai kopīgi svinētu Vācu kultūras un valodas nedēļu!

Woche der deutschen Sprache und Kultur 2023

Zum zweiten Mal in Folge findet die Woche der deutschen Sprache und Kultur in Lettland statt, bei der deutsche Minderheitenvereine in ganz Lettland alle Interessierten zur Teilnahme an diversen Veranstaltungen rund um die deutsche Sprache und Kultur einladen.

Vom 18. bis 23. September wird die Woche der deutschen Sprache und Kultur wieder in Lettland gefeiert, dieses Mal an sechs Veranstaltungsorten – in Ventspils, Daugavpils, Liepāja, Dobele, Riga und Šlokenbeka.

Im Herbst 2022 fanden die ersten Tage der deutschen Sprache und Kultur statt – jeden Tag wurden in einer der Städte, in denen deutsche Kulturvereine tätig sind, verschiedene Kultur- und Bildungsveranstaltungen durchgeführt, die jedem die Möglichkeit gaben, die deutsche Sprache und Kultur kennenzulernen. Da die ersten Tage der deutschen Sprache und Kultur auf große Resonanz stießen und gut besucht waren, wird die gut begonnene Tradition weitergeführt. Dieses Mal ist das Programm so konzipiert, dass es sowohl für Kinder als auch für Erwachsene interessant sein wird.

Hier ist ein kleiner Einblick in das Programm der Woche der deutschen Sprache und Kultur 2023:

Montag, 18. September, Ventspils:

– Vormittag mit deutschen Liedern und Geschichten in den Kindergärten “Pienenīte” und “Vāverīte”;
– Bildungsunterricht “Entdecke Deutschland“ in der 6. Klasse der Mittelschule in Ventspils;
– In Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Ventspils findet das Fotowettbewerb „Deutsche Spuren in Ventspils“ statt, im Jugendzentrum Ventspils wird auch eine Fotoausstellung organisiert;
–  Der Tag endet mit der Veranstaltung „Deutsche Feiertage im Herbst“, deren Besucher die Traditionen deutscher Feiertage kennenlernen, bei der feierlichen Eröffnung der Gedichtsammlung von Inta Freiberga, dem Mitglied des Deutschen Vereins, dabei sein sowie das Konzert des Gesangsensembles „Windau“ hören können.

Dienstag, 19. September, Daugavpils:

– Der Verein Daugavpils organisiert den Wettbewerb „Typisch deutsch?“;
– Tag der offenen Tür im Deutschen Verein „Erfolg“ Daugavpils;
– Am Abend sind Interessierte zur Veranstaltung „Brücken bauen“ eingeladen, bei der sie die deutsche Küche kennenlernen und an der Diskussion „Warum ist es wichtig, Deutsch zu lernen?“ teilnehmen können.

Mittwoch, 20. September, Liepāja:

– Von 11:00 bis 14:00 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, an einem lehrreichen Stadtrundgang durch Liepāja teilzunehmen und sich mit den Baudenkmälern des herausragenden deutschen Architekten Pauls Makss Berči aus Liepāja vertraut zu machen, der das architektonische Umfeld von Liepāja, wie wir es heute kennen, maßgeblich geprägt hat;
– Am Abend lädt der Deutsche Kulturverein Liepāja zu einer Veranstaltung im Haus des Libauer-Lettischen Vereins ein, wo gemeinsam mit dem Gesangsensemble des Deutschen Vereins „Zusammen sein“ das Ensemble „Maģie Suiti“ aus Jūrkalne und das Ensemble des Polnischen Vereins „Wanda“ auftreten. Zudem können die Veranstaltungsbesucher an einem Quiz zu den beim Stadtrundgang gesehenen Objekten teilnehmen, und die Aufmerksamsten können Überraschungspreise gewinnen.

Donnerstag, 21. September, Dobele:

– Vormittag mit deutschen Liedern im Kindergarten “Sprīdītis”;
– Tag der deutschen Sprache in der Mittelschule Dobele. Im Rahmen der Veranstaltung werden junge Menschen zum Erlernen der deutschen Sprache ermutigt sowie es finden kleine Wettbewerbe zum Thema “Deutschland“ und “die deutsche Küche“ statt;
– Zum Abschluss des Tages lädt der Deutsche Kulturverein Dobele alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ein, wo die Teilnehmer die Vereinsarbeit näher kennenlernen und gemeinsam Apfelstrudel zubereiten können.

Freitag, 22. September, Riga:

– Das SprachCafé bietet die Diskussion auf Deutsch „Wie wäre ein Leben ohne Kunst?“, alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich mit dem SprachCafé-Konzept vertraut zu machen und an der Diskussion teilzunehmen;
– Um 16.00 Uhr wird in der Akademischen Bibliothek der Universität Lettland eine gemeinsame Ausstellung der Leiterin des Deutschen Kulturvereins Liepāja, der Künstlerin Irina Tīre und ihres Enkels Dāvids Vidvuds Fomins eröffnet;
– Zum Abschluss des Tages gibt das Gesangsensemble des Deutschen Kulturvereins Riga “Morgenrot“ ein Konzert.

Samstag, 23. September, Šlokenbeka:

– Am Ende dieser aktiven Woche lädt der Deutsche Kulturverein Ventspils zum Konzert „Wir sind vereint durch deutschen Gesang“ ein.

Alle Liebhaber und Interessierten der deutschen Kultur sind herzlich willkommen! Bitte, nicht verpassen diese ereignisreiche Woche! Kommen Sie zu unseren Veranstaltungen, bei denen Sie wahrscheinlich Gleichgesinnte treffen. Wir bedanken uns auch bei allen Vereinen und Veranstaltern, die aktiv daran arbeiten, gemeinsam die Woche der deutschen Sprache und Kultur 2023 zu feiern!