Logo

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA

IR VISĀDI RAIBIE

Jauniešu izaugsmes cikls
2021–2022

Projekta mērķis

Veicināt projekta dalībnieku audzēkņu, īpaši PMP riska grupas pārstāvju, spēju un prasmes mobilizēties mācību apguvei, kā arī veicināt motivāciju turpināt izglītību un iemaņas jēgpilnai un rezultatīvai sadarbībai klases, skolas kolektīvā un ģimenē

Īstenoja

Rīgas Vācu kultūras biedrība

Norise

Skolēni vasaras brīvlaikā Rīgā guva labu stimulu mācību gada sākšanai. Dalībnieki iepriekš nebija pazīstami, un bija īpaši nozīmīgi vērot jaunu sadarbības prasmju attīstīšanu, kā arī talantu atklāšanu. Projekta dalībniekiem bija vērtīgi ar katru pedagogu pielāgot savu dalības formātu, iepazīt citās skolās apgūto un metodes. Jauniešiem bija iespēja pārliecināties par mācību praktisko nozīmi un to, kā skolā gūtās zināšanas negaidītos apstākļos noder dzīvē (uzsākot biznesu, ģimenes situācijās utt.).

Dalībnieki / sadarbības partneri

Pamatskola “Rīdze”

Rezultāts

Iesaistīti 30 dalībnieki. Ap 80% jauniešu dalība šajā projektā bija pirmā reize dzīvē piedalīties jebkādā ārpusskolas projektā. Projekta dalībnieki pārliecinājās par savām spējām apgūt jaunas prasmes caur rotaļu nepiespiestā gaisotnē.

Atbalstīja

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”